Informacje ogólne

 

Czym jest PIPFiWM POLFARMED ?

 

Izba jest dobrowolną, samorządną orgranizacją krajowych przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:

- wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz surowców, materiałów i urządzeń do wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- świadczenia usług związanych z wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

 

Izba powstała w czerwcu 1993 roku, działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. nr 35 poz. 195 wraz z późniejszą zmianą). 

 

Podstawowe cele statutowe Izby POLFARMED:

 • obrona interesów gospodarczych swoich członków
 • inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki gospodarczej, w szczególności dotyczących wytwarzania środków farmaceutycznych, materiałów i sprzętu medycznego oraz surowców i materiałów medycznych jak też obrotu tymi dobrami.
 • dokonywanie ocen wdrożenia i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez zrzeszonych w Izbie członków,
 • współudział w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej członków Izby,
 • przedstawianie organom państwowym opinii dotyczących działalności gospodarczej w sprawach związanych z działalnością gospodarczą zrzeszonych członków,
 • działanie na rzecz stosowania nowoczesnych form organizacyjnych, technologicznych i ekonomicznych,
 • informowanie się o zamierzeniach rozwojowych, zwłaszcza w zakresie nowych uruchomień oraz zagadnienia wspólnych przedsięwzięć,
 • wspomaganie członków w zakresie rejestracji i promocji wyrobów w kraju i zagranicą.

W jaki sposób realizujemy zadania ?

 

 • We współpracy z naczelnymi organami władzy i administracji państwowej, w tym zwłaszcza z Ministerstwem Gospodarki, Zdrowia, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Finansów i właściwymi komisjami parlamentarnymi.
 • We współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami oraz z organami samorządowymi.
 • Poprzez działalność informacyjną i doradczą na rzecz członków oraz szeroki zakres szkoleń dotyczących GMP, zagadnień finansowych, prawnych, BHP i inne.
 • Poprzez delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach dotyczących działalności członków Izby.
 • Przez uczestniczenie w postępowaniu sądowym w związku z działalnością członków na zasadach określonych przepisami prawa
 • Poprzez działalność wydawniczą, wystawienniczą, promocyjną.
 • W działalności wewnątrzorganizacyjnej w ramach powoływania komisji i sekcji.

Organy Izby :

 • Walne Zgromadzenie,
 • Rada Izby
 • Prezydium Rady Izby
 • Komisja Rewizyjna

Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami, działalnością Izby kieruje Rada Izby przy pomocy organu wykonawczego - Prezydium Rady.
Biurem Izby kieruje Dyrektor - dr Paulina Skowrońska.

Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2019. All Rights Reserved.