Warunki przystąpienia

 

1. Osoby przystępujące do Izby winny złożyć:

a) deklarację członkowską,

b) dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie, określonym w par. 1 ust. 1 i ust. 2,
c) pisemną rekomentację udzieloną przez nie mniej niż dwóch członków Izby z co najmniej dwuletnim stażem członkowskim.
2. Właściwą do przyjmowania członków jest Rada. Uchwała o przyjęciu w poczet członków Izby powinna być podjęta na pierwszym posiedzeniu Rady licząc od dnia złożenia przez osobę przystępującą ostatniego z wymaganych dokumentów. Decyzja odmowna nie wymaga uzasadnienia.
3. Osoby prawne, powstałe w wyniku przekształceń własnościowych członków - osób prawnych zachowują uprawnienia członkowskie, które przysługiwały ich prawnym poprzednikom.
4. Osoba przyjęta w poczet członków zobowiązana jest do opłacenia wpisowego nie później niż wraz z pierwszą składką członkowską. Nieopłącenie wpisowego we wskazanym terminie oznacza rezygnację z członkostwa.

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja członkowska >>> kliknij tutaj

Uchwała składkowa >>> kliknij tutaj

 

 

Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2019. All Rights Reserved.