O Izbie

 

Czym jest PIPFiWM POLFARMED ?

 

Izba jest dobrowolną, samorządną orgranizacją krajowych przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:

- wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz surowców, materiałów i urządzeń do wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- świadczenia usług związanych z wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

 

Izba powstała w czerwcu 1993 roku, działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. nr 35 poz. 195 wraz z późniejszą zmianą). 

 

Podstawowe cele statutowe Izby POLFARMED:

 • obrona interesów gospodarczych swoich członków
 • inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki gospodarczej, w szczególności dotyczących wytwarzania środków farmaceutycznych, materiałów i sprzętu medycznego oraz surowców i materiałów medycznych jak też obrotu tymi dobrami.
 • dokonywanie ocen wdrożenia i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez zrzeszonych w Izbie członków,
 • współudział w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej członków Izby,
 • przedstawianie organom państwowym opinii dotyczących działalności gospodarczej w sprawach związanych z działalnością gospodarczą zrzeszonych członków,
 • działanie na rzecz stosowania nowoczesnych form organizacyjnych, technologicznych i ekonomicznych,
 • informowanie się o zamierzeniach rozwojowych, zwłaszcza w zakresie nowych uruchomień oraz zagadnienia wspólnych przedsięwzięć,
 • wspomaganie członków w zakresie rejestracji i promocji wyrobów w kraju i zagranicą.

W jaki sposób realizujemy zadania ?

 

 • We współpracy z naczelnymi organami władzy i administracji państwowej, w tym zwłaszcza z Ministerstwem Gospodarki, Zdrowia, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Finansów i właściwymi komisjami parlamentarnymi.
 • We współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami oraz z organami samorządowymi.
 • Poprzez działalność informacyjną i doradczą na rzecz członków oraz szeroki zakres szkoleń dotyczących GMP, zagadnień finansowych, prawnych, BHP i inne.
 • Poprzez delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach dotyczących działalności członków Izby.
 • Przez uczestniczenie w postępowaniu sądowym w związku z działalnością członków na zasadach określonych przepisami prawa
 • Poprzez działalność wydawniczą, wystawienniczą, promocyjną.
 • W działalności wewnątrzorganizacyjnej w ramach powoływania komisji i sekcji.

Organy Izby :

 • Walne Zgromadzenie,
 • Rada Izby
 • Prezydium Rady Izby
 • Komisja Rewizyjna

Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami, działalnością Izby kieruje Rada Izby przy pomocy organu wykonawczego - Prezydium Rady.
Biurem Izby kieruje Dyrektor - dr Paulina Skowrońska.


 

Organami statutowymi Izby są:

Walne Zgromadzenie
Rada Izby
Prezydium Rady Izby
Komisja RewizyjnaSkład Rady Izby:

Bernard Wilkosz - Prezes (Synteza Sp. z o.o., Poznań)
Stanisław Han - Wiceprezes (PPF Hasco-Lek S.A., Wrocław)
Elżbieta Uler - Wiceprezes (Technochemia, Grójec)
Dorota Janicka (Janpol, Warszawa)
Wojciech Kęsy (Farmapol Sp. z o.o., Poznań)

Zbigniew Leżański (Kosmed, Głubczyce)

Bogdan Manowski (Polfarmex S.A., Kutno)
Witosław Tarka (Filofarm, Bydgoszcz)


Skład Komisji Rewizyjnej:

Artur Ziomek - Przewodniczący (Chema Elektromet, Rzeszów)

Michał Szaban (Synteza Sp. z o.o., Poznań)

Marek Zieliński (Ziołolek Sp. z o.o., Poznań)

Biurem Izby kieruje Dyrektor

 

 

  

1. Osoby przystępujące do Izby winny złożyć:

a) deklarację członkowską,

b) dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie, określonym w par. 1 ust. 1 i ust. 2,
c) pisemną rekomentację udzieloną przez nie mniej niż dwóch członków Izby z co najmniej dwuletnim stażem członkowskim.
2. Właściwą do przyjmowania członków jest Rada. Uchwała o przyjęciu w poczet członków Izby powinna być podjęta na pierwszym posiedzeniu Rady licząc od dnia złożenia przez osobę przystępującą ostatniego z wymaganych dokumentów. Decyzja odmowna nie wymaga uzasadnienia.
3. Osoby prawne, powstałe w wyniku przekształceń własnościowych członków - osób prawnych zachowują uprawnienia członkowskie, które przysługiwały ich prawnym poprzednikom.
4. Osoba przyjęta w poczet członków zobowiązana jest do opłacenia wpisowego nie później niż wraz z pierwszą składką członkowską. Nieopłącenie wpisowego we wskazanym terminie oznacza rezygnację z członkostwa.

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja członkowska >>> kliknij tutaj

Uchwała składkowa:

 

 


 

Poniżej znajdą Państwo tekst statutu Izby Polfarmed.

Ostatnie zmiany wprowadzono Uchwałą Walnego Zgromadzenia w trakcie posiedzenia w 2010 r.

 

Dokument do pobrania >>> kliknij tutaj


Ochrona prywatności użytkowników strony internetowej Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED  jest dla nas priorytetem. W związku z tym w niniejszym dokumencie wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W celu uzyskania pełnego dostępu do zawartości strony i usług oferowanych na stronie internetowej PIPFiWM POLFARMED, niezbędne jest zarejestrowanie się przez użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja pozwoli użytkownikowi na pełny dostęp do treści na stronie oraz umożliwi zapisywanie, obsługę i przeglądanie archiwum własnych szkoleń (UWAGA! Ostateczną decyzję o tym czy i w jakim stopniu użytkownik może korzystać z funkcjonalności strony PIPFiWM POLFARMED podejmuje administrator strony). Formularz zawiera informacje zarówno o osobie jak i dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych pól identyfikujących osobę i dane kontaktowe. W celu właściwego świadczenia na rzecz użytkowników strony internetowej niektórych usług drogą elektroniczną możemy zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż wypełnienie formularza na stronie PIPFiWM POLFARMED.

Dane osobowe, które są zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne dane zebrane przez nas przetwarzane są zgodnie z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., zwanego  ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych  oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe użytkowników to wydzielona baza danych, przechowywana na serwerach firm posiadających stosowne certyfikaty bezpieczeństwa. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie część pracowników PIPFiWM POLFARMED.

Prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdy użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny lub też, którego dane osobowe znalazły się w naszej bazie  w inny sposób, ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez POLFARMED. W przypadku niepodania danych uczestnictwo nie będzie możliwe Dane udostępnione przez użytkowników nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępniane dane nie będą podlegały profilowaniu. POLFARMED nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 (trzech) lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym użytkownik przekazał swoje dane osobowe PIPFiWM POLFARMED, z wyłączeniem dokumentów o ukończeniu szkoleń i certyfikatów, które będą przechowywane bez ograniczeń w czasie.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Nie udostępniamy danych osobowych naszych użytkowników innym podmiotom, poza przypadkami gdy życzy sobie tego użytkownik lub upoważnione organy państwowe na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Cookies

Cookies pozwalają nam pozyskiwać dane statystyczne o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych podstron strony internetowej PIPFiWM POLFARMED.  Każdy użytkownik może  wyłączyć w swojej przeglądarce opcję Cookies. Należy pamiętać, iż wyłączenie cookies może spowodować lub też uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej PIPFiWM POLFARMED.

Informacje zawarte w logach dostępowych

Jak większość podmiotów posiadających strony internetowe, nasza firma zbiera informacje dotyczące odwiedzin na stronie i aktywności użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te są wykorzystywane głownie w celach statystycznych

Linki do innych stron internetowych

Na naszej stronie zamieszczamy linki do innych stron internetowych, jednakże nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli innych  stron. Prosimy abyście Państwo samodzielnie zapoznali się z polityką ochrony prywatności na tych stronach. Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie danych osobowych gromadzonych przez PIPFiWM POLFARMED.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

O wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej.

Kontakt:
Tel: (22) 654 53 52
Fax: (22) 654 54 20
E-mail: biuro@polfarmed.com.pl


 

Szanowni Państwo,

 

Aby mogli Państwo łatwo zarejestrować się na stronie oraz optymalnie wykorzystać nowe dostępne funkcjonalności strony przygotowaliśmy „Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleń PIPFIWM POLFARMED". Zachęcamy do skorzystania.

 

Dokument do pobrania >>> kliknij tutaj

 


Polish Chamber of the Pharmaceutical Industry and Medical Devices POLFARMED
- since 1993
- a member of the Polish Chamber of Commerce

 

Polfarmed is a voluntary and self-governing organization of enterprises operating in the fields of production of medicinal products, medical devices as well as introducing medicaments and medical devices on the territory of the Republic of Poland and operating in the fields of manufacturing raw materials, appliances to their production and servicing of medical devices.

 

The statutory objectives of the Chamber are:
1. Protect the economic interests of its members.
2. Inspire the creation and amending of laws in the field of economic policy, especially those concerning the production of medicinal products, medical devices and raw materials necessary for their manufacturing, as well as dealing in these goods.
3. Evaluate the implementation and operation of laws concerning the business activities conducted by its members.
4. Participate in establishing the beneficial conditions for the development of business activities of its members.
5. Present to the organs of State opinions on economic practices related to the business activities of its members.
6. Promote the implementation of modern economic, technical and organizational forms.
7. Collect information on the development plans, especially as far as launching new ideas and correlation of join undertakings are concerned.
8. Support its members in registration and promotion of their products in Poland and abroad.
9. Shaping and disseminating the rules of ethics in enterprise, in particular elaborating the norms of honest behavior in economic turnover.

 

It currently associates approximately 50 state-owned enterprises, cooperatives and private companies whose operation aim towards protecting the health of people and animals in terms of production of pharmaceuticals, medical equipment, hygienic materials, medical materials.

 

In representing its members and the whole of pharmaceutical environment, it cooperates with the state authorities and administration, as well as the appropriate parliamentary commissions. It similarly keeps contact with national and foreign organizations and associations.

 

It is a consultant to self-government authorities. Its activities include the provision of information and consultations to its members and a wide range of training programs on Good Manufacturing Practice (GMP), financial and legal matters, health and safety at work and many others.

 

Due to the chamber's high degree of activity, its representatives are frequently invited by state authorities to participate in the work of consultative institutions on matters related to healthcare. They have submitted their conclusions on legislation passed in Poland over the last twenty years.

 

 

Polish Chamber of the Pharmaceutical Industry and Medical Devices POLFARMED
2/4/6 Łucka St., 00-845 Warsaw; tel.: +48 22 654 53 52-51, fax: +48 22 654 54 20
office@polfarmed.com.pl; www.polfarmed.pl, Mon – Fri: 8 a.m. – 4 p.m.

 

 


Zapisz się do newslettera

Chesz być na bieżąco informowany o naszych szkoleniach, zapisz się do newslettera

 

POLFARMED
Polska Izba Przemysłu
Farmaceutycznego i Wyrobów
Medycznych POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
NIP 526 10 31 663
Copyright © POLFARMED 2006-2024. All Rights Reserved.